vv881.com 网络游戏交易专家咨询客服
vv881.com资讯中心 本站公告

《新墨香》官方指定交易平台VV881

时间: 2016-11-30 14:07:02    发布人:vv881网络游戏交易平台

亲爱的会员:

    您好!
 
         热烈祝贺VV881成为《新墨香》官方指定交易平台!墨香传奇,感恩十年。为了安全及方便用户对于《新墨香》虚拟物品交易,VV881游戏交易平台已开通针对《新墨香》的“游戏币”、“装备”、“账号”交易!
   
        同时,为确保买家的利益,凡在VV881平台交易的物品资金将会冻结48小时,用于保护虚拟物品安全性!
   
         我要买          我要卖
    真诚感谢您对我们工作一如既往的支持,祝您生活愉快!
 
 
2016年2月25日
VV881游戏交易平台